Zasady i regulamin szkoleń

Prowadzimy szkolenia związane z utrzymaniem czystości. W zakres szkoleń wchodzą zagadnienia z zakresu BHP w gastronomii, BHP w firmach sprzątających, technologie związane ze sprzątaniem- obsługa maszyn sprzątających, zabezpieczanie powierzchni powłokami, mycie i dezynfekcja w gastronomii. Szkolenia są profilowane pod kątem odbiorców- kadry kierowniczej lub pracowników porządkowych. Szkolenia płatne mogą być realizowane w dowolnym uzgodnionym miejscu.

Posiadamy doświadczoną kadrę oraz własną bazę dydaktyczną.

Regulamin ogólny szkoleń prowadzonych przez firmę Higma Service Sp. z o. o.

§ 1

Przepisy ogólne
 1. Higma Service Sp. z o. o. jest organizatorem szkoleń płatnych i bezpłatnych
 2. Uczestnikiem Szkolenia jest każda osoba, której udział w szkoleniach został zgłoszony i potwierdzony przez Organizatora.
 3. Szkolenia organizowane są w ramach programów, opracowanych przez Higma Service Sp. z o.o., w przypadku szkoleń bezpłatnych są oparte na technologiach Diversey, SCA, Vermop, 3M
 4. Organizator szkolenia oświadcza, że dysponuje wiedzą i kwalifikacjami adekwatnymi do przeprowadzenia szkolenia w zakresie ustalonym w programie szkolenia.
 5. Organizator szkoleń zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniami praktycznymi, dokładając wszelkich starań do tego, aby szkolenie było jak najwyższej jakości.
 6. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są drogą elektroniczną.
 7. Zgłoszenia wysłane powinny być najpóźniej na 10 dni przed terminem Dni Otwartych na adres marketing@higma-service.pl
 8. Koszt szkolenia otwartego płatnego wynosi 150,00 zł za osobę/ dzień, szkolenia zamknięte kalkulowane są indywidualnie w zależności od wymagań i oczekiwań Uczestnika Szkolenia i objęte dodatkową umową.
 9. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie się grupy minimum 6 osób- dotyczy szkoleń otwartych płatnych i bezpłatnych
 10. Maksymalna liczba uczestników to 12 osób
 11. Organizator oświadcza, że jest zarejestrowaną instytucją szkoleniową.

§ 2

Prawa i obowiązki Uczestnika Szkolenia
 1. Uczestnik Szkolenia potwierdza, że dane przesłane w zgłoszeniu uczestnictwa są prawdziwe
 2. W przypadku braku informacji ze strony Uczestnika Szkolenia o zmianie uzgodnionej liczby uczestników, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu
 3. Uczestnik Szkolenia otwartego płatnego zobowiązany jest do wniesienia opłaty za szkolenie o której mowa w par 1, pkt 8 ,najpóźniej 10 dni przed terminem szkolenia, na numer konta bankowego otrzymanego w potwierdzeniu uczestnictwa
 4. Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do wypełniania ankiet poszkoleniowych opracowanych przez Organizatora Szkoleń dla celów kontroli oraz podnoszenia jakości szkoleń.
 5. Uczestnik Szkolenia oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie przez Organizatora Szkoleń danych osobowych Uczestnika Szkolenia na potrzeby związane z prawidłową realizacją szkolenia, jego monitoringiem i sprawozdawczością (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Jednocześnie oświadcza, że Uczestnik Szkolenia został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawianiu.

§ 3

Prawa i obowiązki Organizatora Szkolenia
 1. Organizator Szkoleń nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Szkolenia w przypadku:
  1. braku wpływu środków na konto Organizatora Szkolenia zgodnie z par.2, pkt 3
  2. zmiany ilości osób biorących udział w szkoleniu, zgodnie z par. 2, pkt. 2
 2. Organizator Szkoleń ma prawo odwołać organizację szkoleń w przypadku nie zebrania się 6- osobowej grupy szkoleniowej lub z innych ważnych przyczyn organizacyjnych wynikających z okoliczności niezależnych od Organizatora Szkoleń.
 3. W przypadku odwołania szkolenia Organizator Szkolenia poinformuje niezwłocznie Uczestnika Szkolenia o przyczynach jego odwołania.
 4. Organizator szkoleń zobowiązany jest do informowania o przełożeniu zajęć z przyczyn losowych lub organizacyjnych, wyznaczenia dodatkowego terminu szkolenia w przypadku choroby trenera lub innych zdarzeń losowych.
 5. Organizator szkoleń wystawi dyplom potwierdzający udział w szkoleniu do 7 dni po jego zakończeniu

§ 4

Zasady rezygnacji
 1. Organizator Szkoleń może odstąpić od przeprowadzenia spotkania w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika Szkolenia postanowień niniejszego Regulaminu lub działania na szkodę Organizatora szkoleń.
 2. Uczestnik Szkolenia może zrezygnować z udziału w szkoleniach otwartych po uprzednim poinformowaniu Organizatora Szkoleń, drogą elektroniczną email: marketing@higma-service.pl lub telefoniczną, dzwoniąc pod numer 774022050 najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem szkolenia
 3. W przypadku, o którym jest mowa w par. 4 pkt 2 , Uczestnikowi Szkolenia przysługuje roszczenie o zwrot kwoty przekazanej Organizatorowi z tytułu planowanego szkolenia, a która nie stanowiła kosztów szkolenia ze względu na wypowiedzenie umowy przez Uczestnika Szkolenia

§ 5

Postanowienia końcowe
 1. Miejscem szkolenia są sale i obiekty szkoleniowe własne lub wynajmowane przez Higma Service Sp. z o. o.
 2. Organizator zapewnia podczas szkolenia serwis kawowy
 3. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i ewentualnych pozostałych kosztów ze strony Uczestnika Szkolenia.
 4. Uczestnik Szkolenia oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania
 5. Wszelkie informacje oraz zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Regulamin sporządzono w dniu 05.05.2014 i z tym dniem wchodzi on w życie
higma service

Higma Service - wszelkie prawa zastrzeżone Platforma eCommerce: i-systems

projekt współfinansowany ze środków UE

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgadzam się