1. Higma Service Sp. z o. o. zobowiązuje się dostarczać Klientowi produkty objęte ofertą handlową, na podstawie przyjętych do realizacji zamówień w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze lub w terminie tym potwierdzić termin realizacji zamówienia.
 2. Termin realizacji uzależniony może być w szczególności od statusu logistycznego jaki w danym momencie posiada produkt. Podstawowe statusy logistyczne produktów: „A” – zawsze dostępny, „B” – sprawdź dostępność, „C” – produkt na indywidualne zamówienie.
 3. Ceny produktów sprzedawanych Klientowi przez Higma Service Sp. z o. o. określa cennik produktów Higma Service Sp. z o.o. lub indywidualna oferta cenowa. Wszelkie dane o cenach oferowanych produktów i szczegółowych warunkach współpracy handlowej przeznaczone są dla Klienta tylko i wyłącznie dla celów związanych z zakupem produktów od Higma Service Sp. z o.o.
 4. Higma Service Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby ceny produktów aktualizowane były nie częściej niż raz w roku lub/i każdorazowo w wyniku zmian cen produktów i usług dokonywanych przez Producentów i Dostawców. Informację o zmianie cennika Higma Service zobowiązana jest publikować na stronie higma-service.pl, w zakładce Aktualności, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Na fakturze sprzedaży Higma Service Sp. z o.o. określa formę i termin płatności, a Klient zobowiązany jest do przestrzegania terminu płatności.
 6. Higma Service Sp z o.o. ma prawo do wstrzymania dalszej sprzedaży i dostaw produktów Klientowi, w przypadku, gdy ten zalegał będzie z płatnościami wobec Higma Service Sp. z o.o. O fakcie wstrzymania sprzedaży i dostawy produktów Higma Service. Sp. z o. o. poinformuje Klienta.
 7. Zamówienia składane przez Klienta winny zawierać wskazanie: asortymentu i ilości produktów w jednostkach sprzedaży realizowanych przez Higma Service Sp. z o.o.
 8. Miejsca dostawy, lokalizacja wraz z danymi kontaktowymi i teleadresowymi Klient przekaże Higma Service Sp. z o.o. w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
 9. Zamówienia składane przez Klienta przyjmowane będą przez eBOK, telefonicznie, drogą elektroniczną lub przez pracownika Higma Service Sp. z o.o..
 10. W Higma Service Sp. z o.o. nie obowiązuje minimum logistyczne realizowanego zamówienia Klienta.
 11. Dostawa do Klienta o wartości poniżej 369,00 zł brutto realizowana jest na koszt Klienta. Opłata za realizację zamówienia wynosi 20,00 zł brutto.
 12. Klient przy odbiorze zamówionych produktów zobowiązany jest do dokonania ich kontroli.
 13. W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności z dokumentem dostawy towaru Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania dostawy.
 14. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w terminie do 24 godzin od momentu ujawnienia wady.
 15. W przypadku wad powstałych z winy Higma Service Sp. z o.o., reklamacja w tym odbiór, wymiana towarów realizowana jest na koszt Higma Service Sp. z o.o.
 16. Higma Service Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć powstałą reklamację w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji z wyłączeniem reklamacji produktów wymagających interwencji producenta.
 17. Zwroty towarów niezawinione przez Higma Service Sp. z o.o. dokonywane przez Klienta przyjmowane będą w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu na koszt Klienta.
 18. Każdorazowe dokonanie zwrotu towaru wymaga potwierdzenia w Higma Service Sp. z o.o. terminu i formy dokonania zwrotu.
 19. Zwroty produktów uszkodzonych (w tym opakowanie), niekompletnych, realizowanych na zamówienie indywidualne w tym towarów o statusie „C” i nieuzgodnione nie będą przyjmowane.
 20. W celu spełnienia wymogu posiadania dokumentacji, o której mowa w art.29a ust 13 ustawy o VAT, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji skutkującego wystawieniem faktury korygującej „in minus” klient każdorazowo otrzyma drogą mailową komunikat o uznaniu reklamacji z odnośnikiem zawierającym szczegóły zgłoszenia oraz numerem wystawionego dokumentu korygującego. Informacja ta stanowi dokument potwierdzający uzgodnienie warunków, o którym mowa w Art.29a ust 13 ustawy o VAT (dotyczy udokumentowania uzgodnionych z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania).
 21. Higma Service Sp. z o.o. będzie przekazywać Klientowi informacje o akcjach promocyjnych.
 22. Higma Service Sp. z o.o. na życzenie Klienta zobowiązuje się do udostępniania Klientowi wszelkiego rodzaju materiałów informacyjnych o produktach w szczególności kart charakterystyki, opisów produktów i instrukcji użytkowania.
 23. Higma Service Sp. z o.o. ma prawo wprowadzić dodatkowe warunki współpracy handlowej i sprzedaży dla niektórych produktów wynikające z wymagań narzuconych przez Producentów lub wynikających z właściwości produktu. Każdorazowo takie uzgodnienia wymagają zgody Klienta potwierdzonej w formie pisemnej.
 24. Higma Service Sp. z o.o. na życzenie Klienta zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń pracowników Klienta w zakresie używania i stosowania dostarczonych produktów.
 25. Higma Service Sp. z o.o. na życzenie Klienta zobowiązuje się do prowadzenia okresowych audytów kontrolnych z właściwego wykorzystania produktów jeżeli Klient umożliwi przeprowadzenia takich audytów.
 26. W zależności od potrzeb i specyfiki Klienta możliwe jest prowadzenie wizyt dodatkowych, interwencyjnych w uzgodnionym pomiędzy stronami zakresie i terminie określanym z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
 27. Osobą odpowiedzialną ze strony Higma Service Sp. z o.o. za realizację postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy Handlowej jest dedykowany w regionie pracownik Działu Sprzedaży. Aktualne dane osobowe wraz z określeniem danych kontaktowych dostępne są na stronie higma-service.pl w zakładce Mapa Regionów Sprzedaży.
 28. Higma Service Sp. z o.o. i Klient zobowiązani są do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych i organizacyjnych powziętych w trakcie realizacji współpracy zarówno w okresie jej obowiązywania jak i przez dwa lata po jej ustaniu.
 29. Każdorazowe ustalenie indywidualnych warunków współpracy handlowej wymaga zawarcia stosownej umowy pomiędzy Higma Service Sp. z o.o. a Klientem.
 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Współpracy Handlowej mają zastosowanie postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Higma Service Sp. z o.o. a Klientem i/lub przepisy Kodeksu Cywilnego.
 31. Ewentualne spory powstające w trakcie współpracy Higma Service Sp. z o.o. i Klient będą starali się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu, właściwemu dla siedziby Powoda.
 32. Pozyskane i przetwarzane przez Higma Service Sp. z o.o. w celu prawidłowej realizacji obsługi Klienta dane osobowe podlegają ochronie w ramach obowiązujących przepisów prawnych w tym Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą w Higma Service Sp. z o.o.