Aby zgłosić reklamację, przejdź do formularza

Polityka reklamacji to zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług i produktów dystrybuowanych przez Higma Service Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Współpracy Handlowej, Warunkami Gwarancyjnymi Producentów lub zawartymi umowami z Klientami.

1. Higma Service Sp. z o.o. zapewnia, że dostarczone towary i realizowane usługi są produktami wysokiej jakości, wykonanymi zgodnie z obowiązującymi normami oraz mogą być wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

2. Gwarancją objęte są towary dostarczone i usługi świadczone przez Higma Service Sp. z o.o. na podstawie faktury VAT. Standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu i obowiązuje w terminie przydatności produktu. Wydłużenie okresu gwarancji wymaga zawarcia stosownej umowy pomiędzy Stronami lub wynikać może z warunków gwarancyjnych, udzielanych przez Producenta.

3. Zgłoszenie reklamacji dotyczyć może:

a. Wad produktów ujawnionych po ich sprzedaży, o ile wynikły z przyczyn tkwiących uprzednio w wyrobach lub ujawnią się w okresie gwarancji.
b. Jakości usług świadczonych niezgodnie z OWWH lub zawartymi umowami.

4. Klient będący stroną postępowania reklamacyjnego zobowiązany jest do udostępnienia wszystkich danych umożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, w tym umożliwiających identyfikację wyrobu, a na prośbę Higma Service Sp. z o.o. przesłanie próbek i/lub umożliwienie dostępu do miejsca, w którym zlokalizowany jest reklamowany produkt.

5. Wadami produktów i usług nie są w szczególności wady wynikłe z:

a. naturalnego zużycia,
b. użycia produktów niezgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami lub zasadami korzystania, instrukcjami lub standardowymi praktykami,
c. nadmiernego obciążenia,
d. niefachowych prac budowlanych,
e. wpływów chemicznych, elektrochemicznych, elektrycznych, i przepięcia sieci energetycznej,
f. wprowadzenia zmian w dostarczonym wyrobie, towarze usłudze przez Klienta lub osobę trzecią na własną rękę,
g. następstw nieprzestrzegania zasad transportu, składowania i magazynowania wyrobów.

6. Prawo reklamowania dostarczonych wyrobów, towarów i usług nie przysługuje Odbiorcy w sytuacjach, gdy:

a. zachodzi prawdopodobieństwo, że wada nie istniała w chwili, gdy wyrób, towar, usługa był wprowadzany do obiegu handlowego przez Higma Service Sp. z o.o. – powstała ona później,
b. wyrób, towar usługa dostarczona przez Higma Service Sp. z o.o. nie była przeznaczona na sprzedaż lub do innych form dystrybucji
c. nie ma możliwości zidentyfikowania wyrobu, towaru, usługi pochodzącego od Higma Service Sp. z o.o. – wszelkie wyroby, towary zwrócone w celu zgłoszenia gwarancyjnego lub naprawczego muszą podlegać identyfikacji, jako pochodzące od Higma Service Sp. z o.o. 

7. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Higma Service Sp. z o.o. zgodnie z warunkami zawartymi w OWWH lub zawartymi umowami.

8. W przypadku reklamacji ilościowych, wynikających z błędnego załadunku/rozładunku wyrobu, towaru, usługi, zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić zgodnie z OWWH lub zawartymi umowami.

9. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń dostarczonych wyrobów, towarów i usług, wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu (widocznych gołym okiem), zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w dniu rozładunku. Warunkiem koniecznym rozpoznania takiej reklamacji jest przesłanie Formularza zgłoszenia reklamacji spisanego z udziałem przewoźnika.

10. Reklamacje jakościowe należy zgłosić w terminie zgodnym z obowiązującymi OWWH, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wydania wyrobu, towaru, usługi. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

11. Klient powinien dołączyć do reklamacji dowody wady jakościowej (np. zdjęcia) i na prośbę Dostawcy powinien wysłać próbkę wadliwego wyrobu, towaru, usługi.

12. W celu ustalenia przyczyny reklamacji niezbędna jest współpraca pomiędzy Higma Service Sp. z o.o. a Klientem.

13. Zgłoszona reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, chyba że zgłoszone wady wymagają przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz, badań technicznych lub laboratoryjnych i/lub udziału producenta.

14. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Higma Service Sp. z o.o. może według swego uznania wymienić produkt na nowy, wolny od wad, uzupełnić brakujący produkt, skorygować usługę lub dokonać odpowiedniego zwrotu kwoty, wynikającej z jednostkowej ceny sprzedaży oraz reklamowanej ilości. Rozpatrzenie reklamacji w wyżej opisany sposób wyczerpuje wszelkie roszczenia Klienta z tytułu stwierdzonych wad, braków lub innych niezgodności reklamowanego wyrobu, towaru, usługi.

15. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest przechowywać reklamowany wyrób, towar, usługę w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

16. W przypadku wymiany całości lub części dostarczonego z wadą fabryczną wyrobu, towaru, usługi, wadliwa ilość jest własnością Higma Service Sp. z o.o. i na żądanie Higma Service Sp. z o.o. musi zostać zwrócona.

17. W każdym przypadku podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Higma Service Sp. z o.o. jest dokonanie zgłoszenia reklamacji w formie:

a. elektronicznego formularza zgłoszeniowego,
b. telefonicznie, 
b. e-mail, fax, listownie,
c. osobiście u pracownika Higma Service.

18. Każdorazowo, niezależnie od formy reklamacji, oczekujemy przekazania poniższych informacji:

a. NIP Klienta,
b. dane osoby kontaktowej,
c. dane kontaktowe (e-mail, telefon),
d. Nr dokumentu, na podstawie którego zrealizowano dostawę, 
e. opis reklamacji ze wskazaniem powodów, produktów i ilości.

19. Niezachowanie przez Klienta terminów przewidzianych w OWWH lub zawartych umowach lub warunków reklamacji skutkuje utratą praw wynikających z udzielonej gwarancji.

20. Higma Service Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku wyrobów, towarów, usług przez przewoźników realizujących dostawę.

21. Higma Service Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, spowodowane użytkowaniem wadliwych i/lub uszkodzonych produktów przez Klienta dokonującego zakupu.

22. Higma Service Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać się wobec Klienta z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich zaległych należności.

23. W przypadkach nieuzasadnionej reklamacji Higma Service Sp. z o.o. ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi kosztami postępowania reklamacyjnego, w tym kosztami: ekspertyz i organizacji dodatkowych przewozów.

24. Odpowiedzialność Higma Service Sp. z o.o. z tytułu gwarancji nie może przekroczyć ceny sprzedaży towarów, świadczonych usług, w związku z którymi Klient zgłosił swe roszczenia, lub sumy ubezpieczenia tego konkretnego zdarzenia z polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej, z którego wynika dane roszczenie, o ile kwota ta będzie wyższa niż cena zakupu. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej.

25. Niezależnie od ograniczenia odpowiedzialności, o którym mowa wyżej, odpowiedzialność Higma Service Sp. z o.o. nie obejmuje korzyści, które Klient mógłby uzyskać gdyby ewentualna szkoda nie wystąpiła. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej.

Bądź na bieżąco!

Nasz newsletter to m.in. informacje o promocjach, wartościowe artykuły branżowe i produktowe. Wiadomości wysyłamy maksymalnie 2 razy w miesiącu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną.

FreshMail.pl
 

Bądź na bieżąco!

Nasz newsletter to m.in. informacje o promocjach, wartościowe artykuły branżowe i produktowe. Wiadomości wysyłamy maksymalnie 2 razy w miesiącu.

Wyrażam zgode na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną.

FreshMail.pl