Zrealizowane projekty

1. Projekt POIG

Projekt w ramach działania 8.2 Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu integrującego współpracę z dostawcami i klientami obsługiwanymi przez przedstawicieli handlowych”
W ramach działania stworzony został nowoczesny system informatyczny automatyzujący procesy biznesowe pomiędzy dostawcami i Klientami instytucjonalnymi, gwarantujący bezpieczną komunikację i procesy realizowane w czasie rzeczywistym. Ponadto dokonana została wymiana sprzętu IT.

2. Projekt POKL

Projekt w ramach działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Nazwa projektu: „ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kompetencji i umiejętności pracowników i kadry kierowniczej firmy Higma Service Sp. z o.o.”
W ramach działania została przeszkolona cała kadra kierownicza oraz pracownicy Higma Service, w obszarze kompetencji miękkich oraz twardych, które wpłynęły pozytywnie na wzrost obrotów firmy oraz zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności zatrudnionych osób.

3. Projekt WUP

Szkolenie pn.: “Pracownik gospodarczo-porządkowy”, prowadzone w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

4. Projekt Swiss Contribution

Projekt dotyczył wdrożenia CSR w firmie i jej otoczeniu, Higma Service Sp. z o.o. została beneficjentem Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy
Celem projektu było m.in. zminimalizowanie szkodliwego wpływu przedsiębiorstwa Higma Service Sp. z o.o. na środowisko, poprzez upowszechnienie wśród pracowników zasad efektywności materiałowej i energetycznej w miejscu pracy, wzrost kultury społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie poprzez poprawę komunikacji wewnętrznej, równe traktowanie pracowników i realizację inicjatyw pro pracowniczych, upowszechnienie idei CSR wśród interesariuszy i w otoczeniu biznesowym poprzez działania informacyjno- promocyjne, w tym z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych środków komunikacji.