Projekty realizowane

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

„HIGMA SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie
„HIGMA SERVICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.”
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0044/18

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2018 r. – 31.07.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 215 486,69 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 494 001,45 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy „HIGMA SERVICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Realizacja celu odbędzie się dzięki wprowadzeniu procesów modernizacyjnych wspomagających działalność biznesową przedsiębiorstwa w ramach przebudowy i rozbudowy systemów informatycznych B2B/B2E. W wyniku realizacji projektu HIGMA SERVICE zakupi i wdroży w sposób kompleksowy system ERP oraz system WMS obejmujący wszystkie procesy wspomagające bieżącą działalność HS.

Zrealizowane projekty

1. Projekt POIG

Projekt w ramach działania 8.2 Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu integrującego współpracę z dostawcami i klientami obsługiwanymi przez przedstawicieli handlowych”
W ramach działania stworzony został nowoczesny system informatyczny automatyzujący procesy biznesowe pomiędzy dostawcami i Klientami instytucjonalnymi, gwarantujący bezpieczną komunikację i procesy realizowane w czasie rzeczywistym. Ponadto dokonana została wymiana sprzętu IT.

2. Projekt POKL

Projekt w ramach działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Nazwa projektu: „ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kompetencji i umiejętności pracowników i kadry kierowniczej firmy Higma Service Sp. z o.o.”
W ramach działania została przeszkolona cała kadra kierownicza oraz pracownicy Higma Service, w obszarze kompetencji miękkich oraz twardych, które wpłynęły pozytywnie na wzrost obrotów firmy oraz zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności zatrudnionych osób.

3. Projekt WUP

Szkolenie pn.: “Pracownik gospodarczo-porządkowy”, prowadzone w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

4. Projekt Swiss Contribution

Projekt dotyczył wdrożenia CSR w firmie i jej otoczeniu, Higma Service Sp. z o.o. została beneficjentem Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy
Celem projektu było m.in. zminimalizowanie szkodliwego wpływu przedsiębiorstwa Higma Service Sp. z o.o. na środowisko, poprzez upowszechnienie wśród pracowników zasad efektywności materiałowej i energetycznej w miejscu pracy, wzrost kultury społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie poprzez poprawę komunikacji wewnętrznej, równe traktowanie pracowników i realizację inicjatyw pro pracowniczych, upowszechnienie idei CSR wśród interesariuszy i w otoczeniu biznesowym poprzez działania informacyjno- promocyjne, w tym z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych środków komunikacji.

Bądź na bieżąco!

Nasz newsletter to m.in. informacje o promocjach, wartościowe artykuły branżowe i produktowe. Wiadomości wysyłamy maksymalnie 2 razy w miesiącu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną.

FreshMail.pl
 

Bądź na bieżąco!

Nasz newsletter to m.in. informacje o promocjach, wartościowe artykuły branżowe i produktowe. Wiadomości wysyłamy maksymalnie 2 razy w miesiącu.

Wyrażam zgode na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną.

FreshMail.pl